تا چه میزان از کیفیت پیش بینی‌ های سازمان هواشناسی رضایت دارید؟

در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است؟

به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های سازمان هواشناسی طی سال های اخیر به چه میزان بوده است؟

شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟