مدیران پاسخ گو

یوسف شیخ الملوکی

اداره کل هواشناسی استان قزوین

فریدون مهرزاد

اداره کل هواشناسی استان قزوین

رضا کاکاوند

اداره کل هواشناسی استان قزوین

ندا مشاطان