اپ هواشناسی

‏اطلاعات ایستگاههای هواشناسی کشور را دراختیار کاربران قرار می دهد

‏پیش بینی پنج روز صادره از سازمان هواشناسی کشور

‏هشدارها وتوصیه های صادره از سازمان هواشناسی کشور

‏با زدن ایکن + سمت چپ شهر مورد نظرتان را به لیست بیافزایید

‏سپس بروزرسانی روی صفحه را بزنید شهرها بصورت اسلاید قابل دسترسی است